uczyć się, żeby zmieniać

data opublikowania

04.grudzień.2015

Jak przeciwdziałać homofobii w szkole? – pierwsze w Polsce szkolenia trenerskie dla osób pracujących z kadrą nauczycielską

Prowadzisz szkolenia dla kadr nauczycielskich dotyczące bezpieczeństwa w szkole, praw człowieka albo wychowania do życia w rodzinie? Nabądź nowe kompetencje, umożliwiające samodzielne przeprowadzenie zajęć dla nauczycielek i nauczycieli dotyczących tematyki homofobii szkolnej, tj. nękania i prześladowania uczniów i uczennic z powodu orientacji homo- lub biseksualnej. Weź udział w pierwszym w Polsce szkoleniu trenerskim dotyczącym tej tematyki!

Dlaczego takie szkolenie?

W ostatnim czasie coraz większa liczba uczniów i uczennic gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych decyduje się na ujawnienie swojej homo- lub biseksualnej orientacji. Niestety, wiąże się to często z brakiem zrozumienia i prowadzi do ich prześladowania. Jednocześnie kadra nauczycielska często nie potrafi rozpoznać przyczyn takiej przemocy oraz odpowiednio zareagować. W konsekwencji wiele osób homo- i biseksualnych doświadcza nieustannie prześladowania, wpada w depresję, decyduje się na zmianę szkoły, pozostaje w konflikcie z rodziną, nauczycielami oraz koleżankami i kolegami, a nawet podejmuje próby samobójcze. Podczas pierwszego w Polsce cyklu szkoleń o tej tematyce pokażemy jak przeciwdziałać tym zjawiskom i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczniom i uczennicom, bez względu na ich orientację seksualną.

Dlaczego warto?

Scenariusz szkolenia został opracowany przez trzy wiodące podmioty wspierające szkoły i ich kadrę w przeciwdziałaniu uprzedzeniom, dyskryminacji i przemocy, w tym ze względu na orientację seksualną. Model, który będzie wykorzystany podczas szkolenia został przetestowany, poddany ewaluacji i superwizji przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – uznaną placówkę doskonalenia nauczycieli działającą w Warszawie. Gwarantuje to wysoką jakość zajęć, przekazywanych treści merytorycznych oraz jego dostosowanie do  realiów funkcjonowania szkół.

Tematyka szkolenia umożliwia realizowanie podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016, prowadząc do wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jednocześnie realizowanie działań związanych z przeciwdziałaniem homofobii szkolnej zapewnia wywiązanie się przez szkołę z Wymogu 5. Systemu Ewaluacji Oświaty („W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące cała społeczność szkoły lub placówki.”).    

Czego się nauczysz?

W trakcie 4 dniowych warsztatów trenerskich, obejmujących 40 godzin zajęć:

 1. Nauczysz się jak samodzielnie przygotować i przeprowadzić szkolenie dla kadry nauczycielskiej, obejmujące:

– rozpoznawanie stereotypów, uprzedzeń i przejawów dyskryminacji ze względu na orientację seksualną;

– prezentację prostych metod umożlwiających przeciwdziałanie zjawisku homofobii szkolnej, stosowanych w polskich szkołach;

– identyfikowania sytuacji, które mogą wskazywać na występowanie homofobicznego prześladowania;

– reagowania na przejawy homofobii szkolnej;

– wspierania i udzielania pomocy młodzieży doświadczającej prześladowania z powodu jej homo- lub bi- seksualnej orientacji.

 1. Zaplanujesz wstępny scenariusz zajęć, który przeprowadzisz po zakończeniu zajęć dla kadry nauczycielskiej.

Zajęcia będą prowadzone przez parę trenerską (kobieta i mężczyzna), osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w przeciwdziałaniu zjawisku homofobii w szkole oraz udzielaniu pomocy osobom homo- i biseksualnym.

Dla kogo?

Do uczestnictwa w szkoleniu trenerskim zapraszamy osoby, które posiadają już doświadczenie w pracy z kadrą nauczycielską i chcą poszerzyć tematykę prowadzonych zajęć o zagadnienia związane z przeciwdziałaniem homofobii szkolnej i wspierania poszkodowanych nią osób. Szczególnie zachęcamy do uczestnictwa osoby pracujące lub współpracujące z:

 • Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli
 • Ośrodkami Doradztwa Metodycznego
 • Niepublicznymi Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli
 • organizacjami pozarządowymi prowadzącymi doskonalenie kadry nauczycielskiej w zakresie praw człowieka, wychowania do życia w rodzinie, bezpieczeństwa w szkole
 • szkołami, organizujące szkolenia na zasadzie wymiany doświadczeń.

Kiedy?

Szkolenia odbędą się w dwóch terminach (jeden do wyboru):

 • 25 – 28 lutego 2016 r. (przyjazd na miejsce szkolenia 24 lutego wieczorem, wyjazd 28 lutego po godz. 15:00)
 • 3 – 6 marca 2016 r. (przyjazd na miejsce szkolenia 2 marca wieczorem, wyjazd 6 marca po godz. 15:00)

Miejsce szkolenia zostanie podane osobom zakwalifikowanym do uczestnictwa. Jest ono zlokalizowane w niedużej odległości od Warszawy, z łatwym dojazdem komunikacją publiczną.

Co oferujemy? Czego oczekujemy?

Zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę trenerską, posiadającą wieloletnie doświadczenie w przeciwdziałaniu zjawisku homofobii w szkole oraz udzielaniu pomocy osobom homo- i biseksualnym;
 • uczestnictwo w 40 godzinach zajęć prowadzonych w 20 osobowej grupie, umożliwiających samodzielnie przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego homofobii szkolnej dla kadry nauczycielskiej
 • zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z łazienkami w budynku dostępnym dla osób z trudnościami w poruszaniu się
 • całodzienne wyżywienie (uwzględniające wymagania żywieniowe) od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu oraz przerwy kawowe
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne, w tym podręcznik ułatwiający przygotowanie się do zajęć i opisujący sposób wykorzystania modelu szkoleniowy.

Oczekujemy:

 • uczestnictwa we wszystkich zajęciach przewidzianych programem
 • pokrycia kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania na miejsce szkolenia i z powrotem
 • przygotowania w trakcie zajęć ramowego programu 15-godzinnego szkolenia doskonalącego dotyczącego homofobii dla kadry nauczycielskiej i jego przeprowadzenia w ciągu 6 miesięcy od zakończenia szkolenia w miejscu pracy lub współpracującej instytucji.

Jak się zgłosić?

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z regulaminem, ramowym program szkolenia i przesłanie formularza zgłoszeniowego

 

icon-docRamowy program szkolenia trenerskiego „Szkoła bez homofobii”

 

icon-zone-form-2Regulamin uczestnictwa w szkoleniu trenerskim „Szkoła bez homofobii”

 

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 15 lutego 2016.

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa. W przypadku liczby zgłoszeń większej niż liczba miejsc o wyborze decydować będzie: zróżnicowanie grupy ze względu na  miejsce pracy i płeć, a także doświadczenie w prowadzeniu doskonalenia nauczycielek i nauczycieli oraz zadeklarowany w zgłoszeniu sposób wykorzystania kompetencji nabytych podczas szkolenia.

Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji zostaną powiadomione o jej wynikach do dnia 16 lutego na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Warunkiem udziału w szkoleniu będzie odesłanie przez osoby zakwalifikowane do udziału podpisanego własnoręcznie regulaminu na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Pytania? Wątpliwości?

Szczegółowych informacji o rekrutacji i szkoleniach udziela Piotr Dobrosz:

 

E-mail piotrek.dobrosz@unescocentre.pl

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Szkoła bez homofobii”, finansowanego z funduszy EOG. Realizuje go partnerstwo Stowarzyszenia Lambda-Warszawa, Centrum Inicjatyw UNESCO oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Honorowy patronat nad projektem objęli: dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Sławomir Broniarz, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Partnerzy projektu

banner_organizatorzy

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

baner-page-001

 

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami benefi cjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego fi nansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych pań- stwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.