uczyć się, żeby zmieniać

data

1.04.2015 - 31.03.2016

miejsce

Warszawa/ Wrocław

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Lambda Warszawa

RODZAJ PROJEKTU

projekt dot. przewidziałaniu dyskryminacji

JĘZYK ROBOCZY

polski

FINANSOWANIE

Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Fundacja im. Stefana Batorego.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Piotr Dobrosz

PARTNERZY

Centrum Inicjatyw UNESCO
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

KOSZT

-

„Szkoła bez homofobii” | grant Europejskiego Obszaru Gospodarczego | Obywatele dla Demokracji

Zakończyliśmy cykl szkoleń trenerskich w ramach projektu Szkola bez homofobii

W trakcie dwóch spotkań szkoleniowych poruszyliśmy zagadanienia związane z orientacją psychoseksualną i jak się ją kształtuje, w jaki sposób rozpoznać homofobię i jej przejawy, jak jej przeciwdziałać, a także wspierać poszkodowane nią osoby. Już wkrótce szkolenia o tej tematyce zaczną prowadzić ośrodki doskonalenia nauczycieli m.in. w Koninie, Lublinie, Poznaniu, Raciborzu, Suwałkach, Warszawie, Włocławku, Wrocławiu, Zielonej Górze, Kielcach, Lublinie, Pile, Płocku, Radomiu, Rzeszowie, Ostrowie Mazowieckiej, Siedlcach, Słupsku i Tarnobrzegu.

szkola_bez_homofobii

szkola_bez_homofobii_2

szkola_bez_homofobii3

szkola_bez_homofobii4

szkola_bez_homofobii5

O projekcie:

Aż 62% uczniów i uczennic ukrywało swoją orientację seksualną w szkole, 34% ujawniało ją niektórym osobom, zaś tylko 4% było w pełni ujawnione. Jaki wpływ na ten stan ma sytuacja w szkołach i to w jaki sposób przeciwdziałają one homofobii i wspierają uczennice/niów nieheteroseksualnych – to temat naszego nowego projektu, w którym jesteśmy partnerami.

Projekt Stowarzyszenia Lambda jest jedną z pierwszych w Polsce inicjatyw, która ma na celu opracowanie modelu szkoleniowego i podręcznika umożliwiających przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia naczycielek i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania homofobii szkolnej i reagowania na nią. Model szkoleniowy oraz podręcznik zostanie przygotowany przez grupę ekspercką, która w ramach przygotowań zidentyfikuje przykłady „dobrych praktyk” (dotyczące przeciwdziałania homofobii w szkołach).
Projekt zakłada również cykl szkoleń dla przedstawicieli kadry nauczycielskiej zainteresowanej tematyką homofobii.
Podsumowaniem projektu będzie konferencja zorganizowana przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, podczas której zostanie zaprezentowany opracowany podręcznik i możliwości jego zastosowania, przykłady dobrych praktyk wdrażanych w szkołach jak i podmiotach doskonalących nauczycieli oraz oferta organizacji pozarządowych wspierających szkoły w przeciwdziałaniu homofobii.

Scenariusz naszego szkolenia został opracowany przez trzy wiodące podmioty wspierające szkoły i ich kadrę w przeciwdziałaniu uprzedzeniom, dyskryminacji i przemocy, w tym ze względu na orientację seksualną. Model, który będzie wykorzystany podczas szkolenia został przetestowany, poddany ewaluacji i superwizji przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – uznaną placówkę doskonalenia nauczycieli działającą w Warszawie. Gwarantuje to wysoką jakość zajęć, przekazywanych treści merytorycznych oraz jego dostosowanie do  realiów funkcjonowania szkół.

Tematyka szkolenia umożliwia realizowanie podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016, prowadząc do wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jednocześnie realizowanie działań związanych z przeciwdziałaniem homofobii szkolnej zapewnia wywiązanie się przez szkołę z Wymogu 5. Systemu Ewaluacji Oświaty („W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące cała społeczność szkoły lub placówki.”).

W trakcie 4 dniowych warsztatów trenerskich, obejmujących 40 godzin zajęć uczestnicy dowiedzieli się jak samodzielnie przygotować i przeprowadzić szkolenie dla kadry nauczycielskiej, obejmujące:

– rozpoznawanie stereotypów, uprzedzeń i przejawów dyskryminacji ze względu na orientację seksualną;

– prezentację prostych metod umożlwiających przeciwdziałanie zjawisku homofobii szkolnej, stosowanych w polskich szkołach;

– identyfikowania sytuacji, które mogą wskazywać na występowanie homofobicznego prześladowania;

– reagowania na przejawy homofobii szkolnej;

– wspierania i udzielania pomocy młodzieży doświadczającej prześladowania z powodu jej homo- lub bi- seksualnej orientacji

Zaplanowali także wstępny scenariusz zajęć, który przeprowadzą po zakończeniu zajęć dla kadry nauczycielskiej.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

baner

 

 

 

 

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami benefi cjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego fi nansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych pań- stwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

Partnerzy projektu

banner_organizatorzy